Life @ SGI  /  ' response.write(9539063*9486104) '