Life @ SGI  /  ' response.write(9701040*9461054) '